Evaporative System

ระบบสร้างลมเย็นด้วยน้ำหรือ Evaporative System ลดอุณหภูมิในห้องประมวลผลแบบดิจิตัลแทนการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ความเร็วลมที่จุดกึ่งกลางห้อง 1.3 m/s  ทำให้ความชื้นเคลื่อนผ่านและถูกขับออกอย่างรวดเร็ว ความชื้นภายในห้อง 65-75% อุณหภูมิ  25-28 องศาเซลเซียส พัดลมสลับทำงาน 24 ชม.สามารถปรับเพิ่ม-ลดความชื้นได้ด้วยการกำหนดเวลาการทำงานของปั๊มน้ำจ่ายแผงทำความเย็นหรือ cooling pad ออกแบบและติดตั้งโดย  Masterkool-Northern 7/2018